Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Water Fall Wrocław.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach informacyjncyh oraz na potrzeby pozyskania umowy i/lub jej późniejszej realizacji jest Water Fall Wrocław, ul. Snopkowa 15, 52-225 Wrocław.

Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych  można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: waterfall@waterfall.com.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas:

1. Przetwarzane zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” - Art. 5.1.a RODO).
2. Zbierane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu” - Art. 5.1.b RODO).
3. Regularnie weryfikowane. Dbamy o prawidłowość danych - w razie potrzeby są one uaktualniane; w miarę możliwości dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, będą usuwane lub sprostowane („prawidłowość” - Art. 5.1.d RODO).
4. Przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane („ograniczenie przechowywania” - Art. 5.1.f RODO).
5. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność” - Art. 5.1.f ROOD)

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  • wykonywanie umów
  • realizacja zamówień
  • przesyłanie informacji marketingowych
  • świadczenie usług serwisowych


Przez jaki czas przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane w zależności od celu ich przetwarzania. Okres przetwarzania, określony jest dla osiągnięcia celu przetwarzania, w tym z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w przypadku potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji, chyba że będziemy zobowiązani do ich dalszego przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów unijnych lub krajowych.

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji związanej z pozyskaniem umowy i/lub jej realizacją w sposób określony przepisami prawa oraz wymaganiami klientów. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy także obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych. Są więc Państwo zobowiązani do podania nam tych danych.

Jaki są prawa Klienta?

Jako administrator Państwa danych zapewniamy Klientom prawo dostępu do powierzonych nam danych. Klient może je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec DBEP sprzeciwu wobec przetwarzania jego/jej danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Może również cofnąć Swoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt drogą mailową. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.